25.24.20.1

Publikováno dne 15.05.2024

Manager

(obecný)

Pokusně byla konexe k databázovému stroji nastavena do módu čtení i neuložených změn. Tato funkce by měla sloužit k rychlejší odezvě čtení dat v modulech, se kterými pracuje větší množství uživatelů současně.

Nabídka Docházka byla přesunuta z podnabídky Firma na hlavní lištu nabídky.

Opraven hromadý tisk štítků výběrem konkrétních záznamů.

V menu Výrobky a technologie byly lehce přeskupeny položky. Nabídka Činnosti byla přesunuta do nového podmenu Pracovní operace, a zároveň k ní přibyla nová položka Skupiny činností, kde je možné definovat skupiny pro zařazení činností.

V boxu se zobrazením zakázky a výkresu je nyní možné ručně zadat nebo vybrat číslo zakázky, případně čísla výkresu, pozice nebo názvu výkresu.

Celé prostředí bylo překompilováno v novější verzi, mělo by být rychlejší a stabilnější.

Záložky s dlouhými názvy jsou zobrazeny zkrácené, celý název záložky je možné zjistit po najetí kurzoru myši na danou záložku.


Z kontextového menu výběrového boxu Materiál je možné zobrazit seznam alternativních měrných jednotek nebo přímo zadat novou alternativní jednotku.


Tlačítko dokumentů u listování zobrazuje nejen dokumenty náležející k vybranému záznamu v listování, ale i veškeré související dokumenty rozčleněné dle modulů.


Obecně změněno chování při odpadnutí konexe k databázi, a to jak z důvodu nefunkční databáze nebo nefunkčního připojení k síti. Týká se všech aplikací.

Export

Nové okno, které nahrazuje přímý export do aplikace Microsoft Excel. V tomto okně je možné spustit i definovatelné uživatelské exporty - ty je možné nastavit v nových oknech Definice exportů a Editace exportu.

Konfigurace

V nastavení DocumentManagementu je možné u každého z modulů zrušit kopírování/přesun přiřazeného souboru do adresářové struktury:

Nevýhodou je, že takto přiřazený soubor nemusí být dostupný všem uživatelům. Uloží se totiž absolutní cesta k souboru.

Nová záložka Čárové kódy, kde je možné v boxu Způsob získání čárových kódů možnost určit, zda se mají nové čárové kódy:

  1. Generovat - to znamená, že budou kódy generovány vnitřní procedurou a lokálně, při této možnost není možné zajistit jedinečnost čárových kódů mezi všemi zákazníky používajícími ManufactoryLAB. Pozor: Tato možnost je výchozí!
  2. Stahovat ze serveru ManufactoryLAB - kódy budou stahovány z internetového úložiště našich serverů. U těchto kódů je zaručena jedinečnost mezi všemi zákazníky používajícími naše ManufactoryLAB.


Na záložce Činnosti a výkazy byl doplněn box Výkonové normy, kde je možné zvolit speciální druh výpočtu výkonové normy (měsíční sumarizace) s odečtením režijních časů od docházky.

Na záložce Zakázky a výkresy byla do boxu Sestavy přidána volba Automaticky přepočítávat množství podsestav a dílů, která je ve výchozím nastavení zaškrtnutá. Tato volba způsobí to, že když je u sestavy změněno množství, automaticky se přepočítá množství u podřízených sestav nebo dílů, a to včetně přepočtu požadavků na materiály v pracovních postupech těchto podsestav a dílů.

Na záložce Zakázky je v sekci Výkresy nově možnost Vypnout  vypočtené prodejní ceny (VC). Zaškrtnutí tohoto pole způsobí, že se v okně Seznam výkresů přestane ve sloupci Prodejní cena (VC) zobrazovat jakákoliv vypočtená hodnota prodejní ceny vycházející z provedených prací a vydaných položek materiálů nebo polotovarů a tato cena bude nahrazena nulou. Dokud nebude stanovena jakákoliv pevná prodejní cena (FCx, PCx, NCx), bude i ve sloupci Skutečná cena uvedena nula. Tato konfigurační možnost je z důvodu eliminace matení obsluhy (uživatele) při systému, kdy nepoužíváte vůbec vypočtené prodejní ceny (VC).

Na záložce Zakázky je v boxu Zakázky nová volba V seznamu zakázek zobrazit všechny ceny v základní měně. Tato volba souvisí s oknem Seznam zakázek a způsobí, že veškeré ceny stanovené v jiné měně než základní budou zobrazeny přepočtené do základní měny.

Na záložku Sklady a materiály byl přidán box Varianty, v němž jsou dvě nové volby:

  • Automaticky zakládat varianty pro odlišné vlastnosti na základě zadání požadavku v pracovním postupu ... tato volba znamená, že budou automaticky zakládány varianty materiálu při zadání nebo změně vlastností původně vybraného materiálu v okně Editace detailu pracovního postupu výkresu.
  • Varianta dědí alternativní MJ ... znamená, že není k variantám materiálu nutné zadávat jejich alternativní měrné jednotky, ale tyto varianty budou mít stejné alternativní jednotky jako jejich mateřský materiál.

Na záložce Uživatelská nastavení je v boxu Okna a sekci Listování možno nově zrušit volbu Automaticky obnovit data při reaktivaci okna. Funkce byla doposud vždy zapnutá a zajišťovala automatické obnovení (načtení) dat v listování při přepnutí do daného okna. Pokud tuto volbu vypnete, toto obnovení neproběhne a vy budete pro stažení aktualizovaných dat nuceni kliknout na tlačítko , případně použít klávesu F5.

Nastavení listování

Opraveno posouvání položek podmíněného formátování.

Nastavení Sběru dat

Do boxu Výkazy na záložce Výkazy přidána sekce Úprava výkazů s možností Umožnit zpětnou změnu již zadaného výkazu a zadáním Počet hodin po zadání. Systém pak povolí pracovníkům v limitu povolené doby změnit u již zadaného výkazu jeho délku.

Na záložce Výkazy je v boxu Výkazy možnost povolit pracovníkům tisk štítku na výkres, a to zaškrtávací volbou Povolit vytištění štítku výkresu zadávaného výkazu

Na záložce Výkazy je v sekci Výkazy nová volba Zobrazit frontu práce. Zaškrtnutím této volby je možné zobrazit v kiosku po přihlášení tlačítko Zobrazit frontu práce, která přísluší přihlášenému pracovníkovi.

Na záložce Dokumenty je zrušena volba modulů, od kterých má být dokumentace zobrazována, zároveň byly zrušeny povolené koncovky a nyní je možné pouze nastavit, které typy dokumentů mají být na kiosku zobrazovány.

Protože víme, že vám toto může způsobit jistý diskomfort při určování typu dokumentu u množství souborů v historii používání, jsme připraveni vám s hromadným nastavením typů pomoci v rámci ročního Maintenance, tedy zcela zdarma.


Prohlížeč obrázků a dokumentů

V prohlížeči souborů jsou zobrazeny i dokumenty a obrázky souvisejících záznamů.

Příjmy a výdeje materiálu

Upravena procedura rekonstrukce pohybů materiálu a výpočet průměrné ceny a stavu skladu v průběhu času.

Seznam dokumentů

Pokud by měl vygenerovaný název složky záznamu obsahovat dvě a více teček za sebou, jsou tyto znaky z názvu složky odstraněny.

V seznamu dokumentů je možné nastavit každému z dokumentů typ. Tyto typy je možné definovat v okně Typy dokumentů a Editace typu dokumentu.


Seznam otevřených oken

Nové okno Seznam otevřených oken, které zobrazuje strom otevřených oken tak, jak byly postupně otevírány a odkud byly otevírány. Toho okno je možné připnout (dockovat) do levé nebo pravé části hlavního okna aplikace.

Seznam skupin

Opraveno zobrazení barvy skupiny v záložce Zobrazit jako tabulku.

Vyhodnocení nastavení výkonových norem

Přidány sloupce Vyhodnocení: Poznámky a Vyhodnocení: Důvod, kde je možné vložit jakoukoliv poznámku, či vybrat důvod k dané výkonové normě.

Z okna je možné přímo otevřít seznam souvisejících výkazů v okně Seznam výkazů.

Přidáno tlačítko pro možnost zapsání poznámky k jednotlivým záznamům.

Činnosti

Editace činnosti

Do sekce Činnost přidána možnost volby Skupiny:


Seznam činností

Do listování přidán sloupec Skupina.

Dodací listy

Editace dodacího listu

Přidána pole Datum a čas vyskladnění materiálu. Tento čas určuje přesnou dobu, kdy byl vyskladněn materiál, jež se nachází na položkách dodacího listu. Nejedná se o výdeje materiálu na výkres, ale pouze ty položky, kde je vydáván ze skladu materiál přímo na dodací list.

Generování dodacího listu

Nyní je možné otevřít více oken pro generování dodacího listu najednou. Okna budou rozlišena (resp. názvy těchto oken) náhodným řetězcem znaků.

Docházka

Audit docházky

Při zobrazení kompletního auditu docházky je možné záznamy filtrovat dle kalendářního měsíce.

Časová banka docházky

Okno časové banky docházky lze vyvolat v Manager v menu Firma - Docházka, a to pro všechny pracovníky s možností filtrace na konkrétní kalendářní měsíc.
Přes pravé tlačítko myši nebo kliknutím na tlačítko se zeleným kolečkem je možné jednotlivě u každého pracovníka převést kladné přesčasové hodiny jako proplacené:

Editace časové banky

Přidána pole Navýšení a Proplaceno v sekcích Dovolená a Přesčasy. Slouží pro lepší orientaci a rozdělení výpočtu. Přidáno pole Poznámka.

Editace definice přerušení

Přidán příznak Dovolená, kterým je možné určit, které z definic důvodů přerušení je dovolená na zotavenou.

Uzamčení docházky

Doplněn filtr období - rok a kalendářní měsíc.

Uzamknout docházku

Opraveno uzamykání docházky pracovníků, kteří nemají žádným způsobem stanoven denní fond pracovní doby.

Důvody

Editace důvodu

Přidána návaznost důvodu na Technologii. Prozatím slouží k definici důvodů pro vyhodnocení chybně stanovených výkonových norem.

Ekonomika

Ekonomika zakázky

Do nákladů na kooperace, potažmo výkresu a zakázky, nejsou započítány ty náklady, které mají označení Odhadovaná nákupní cena v okně Editace kooperace.

Seznam příslušných výkazů, kooperací, výdejů materiálů a polotovarů lze otevřít i v případě, že je kurzor v rámci listování umístěn na záznamu reprezentujícím samotnou zakázku.

Opraven dolní součet sloupců Náklad na MJ a Prodej za MJ.

Seznam rozpracované výroby

Tlačítko Zobrazit bylo přesunuto až za všechny volby zobrazení. Data se nyní nepřepočítají na základě kliknutí na zaškrtávací boxy, ale je nutné přepočet dat vyvolat vždy tlačítkem Zobrazit.

Faktury

Editace faktury vydané

Opraven přenos ruční změny čísla faktury do informativního pole Faktury v okně Seznam zakázek.

Generování faktury

Zrychleno generování faktury ze zakázky.

Upraven box Nastavení statusu: Nyní je možné nechat nastavit i status zakázky/zakázek, pokud je zapnuta volba pro evidenci separátního statusu.

Generovaní vydané faktury

Přidán box Nastavení statusu zakázek pro možnost nastavit status zakázek. Tento box je samozřejmě viditelný jen při zapnuté separátní evidenci statusů u zakázek.

Inventury

Editace inventury

V seznamu položek je nově zobrazeno pole Datum a čas inventury a je možné vyvolat pro vybraný materiál okno Seznam pohybů materiálu.

Nyní je možné provádět inventuru materiálu jakožto absolutní, tzn. k inventuře nebude pořizována (generována) žádná inventurní příjemka, ale zadaná hodnota množství bude zapsána do historie pohybů materiálu jako absolutní hodnota, na kterou nebude mít v budoucnu vliv žádný dodatečně zadaný pohyb, který by časově tuto inventuru předcházel. Datum a čas zadání množství se zapisuje ke každému záznamu inventury zvlášť.
Všechny dosavadní inventury byly automaticky označeny jako relativní.


Tento způsob zadávání inventury bude zapracován i do aplikace WA pro přenosné terminály, kde bude možné dělat okamžitou inventuru přímo online v terénu bez nutnosti nastavovat jakýkoliv inventarizační mód.

Nastavení data a času inventury

Nové okno, kterým je možné v seznamu položek absolutní inventury nastavit hromadně konkrétní datum a čas inventury vybraným položkám.

Materiály

Editace další měrné jednotky materiálu

Do boxu Další volby přidány možnosti Povolit použití této jednotky v pracovních postupechPovolit příjem na sklad v této jednotcePovolit výdej ze skladu v této jednotce. Z popisu je určitě jasné, že tyto volby slouží k povolení užití dané alternativní jednotky v jiných modulech.

Editace materiálu

Na záložce Alternativní MJ byly do seznamu přidány sloupce Povolit použití v PP, Povolit příjem na sklad a Povolit výdej ze skladu. Tyto sloupce souvisí s novými možnostmi v okně Editace další měrné jednotky materiálu.

Materiál typu Virtuální materiál nemá povoleno mít alternativní měrné jednotky.

V boxu Zařazení je u pole Skupina nově tlačítko pro možnost odstranění zařazení materiálu do skupiny.

Opravena nemožnost výběru skladu materiálu v boxu Zdrojový materiál a Varianta pro materiál.

Doplněn box Dělení. kde je možno nastavit pole Dělení 1, Dělení 2 a RAL.

Editace příjmu materiálu

V případě ručního převodu množství z výkresu na skladovou položku je v okně zobrazen box Autodetekce cílového materiálu, kde je možné si vybrat z následujících možností, kam požadované množství převést:

  • Založit nový materiál  Založí se nový materiál na vybraném skladě. Materiál bude mít název dle čísla výkresu a bude mít i stejnou jednotku. Informace o převodu na tento materiál se uloží i přímo k výkresu a může být později znovu jednoduše použita.
  • Použít cílový materiál z postupu  Pokud je v rámci některého z kroků nastaveno, že se má nakladňovat materiál, je možné tuto volbu využít.
  • Použít automaticky detekovaný materiál  Detekuje se v rámci všech skladů materiál, který svým názvem odpovídá čísly výkresu.
  • Vybrat cílový materiál ručně  Cílový materiál je třeba vybrat ze seznamu.

Seznam materiálů

Pod akčním tlačítkem (s bleskem) je možnost Deaktivovat vybrané materiály. Při použití této akce se u vybraných materiálů nastaví pole Aktivní na nezaškrtnuto.

Opravena nemožnost zobrazit zpětně stav a hodnotu skladu u materiálů, které nemají stanovenu základní měrnou jednotku.

Opravena automatická aktualizace sloupce Vlastní výroba.

Materiály - výdeje

Editace výdeje materiálu

Výdej je možné zadat v alternativní měrné jednotce, systém pak doplní odpovídající množství v základní měrné jednotce. Pokud toto množství neodpovídá, je možné Zadat základní množství ručně.

Seznam nevydaného materiálu

Nevydané množství je zobrazeno jak v alternativní, tak i v základní měrné jednotce.

Seznam výdejů materiálu

V seznamu je zobrazen jak výdej v alternativní jednotce, tak i odpovídající množství v základní jednotce.


Zpracování požadavků materiálů u zakázek

Dvojklikem na hodnotu v poli Kód materiálu je možné otevřít okno Editace materiálu.

Do okna byla přidána možnost zápisu vlastní poznámky ke každému záznamu (požadavku).

V okně je možné generovat požadavky na objednávky v alternativní měrné jednotce a zároveň v jednotce základní.
Nově je možné i generovat výkaz práce spojeného s výdejem materiálu (obvykle řezání).

K požadavku na materiál je možné zapisovat nově i vlastní poznámky.


Nabídky

Editace položky nabídky

Opraveno zobrazení záložky Detail v případech, kdy byla položka revize přidána pomocí funkce hromadného vložení.

Objednávky

Editace objednávky

Opraveno generování složky při ručním založení objednávky.

Seznam objednávek

Přidány sloupce Termín dodání: Nepotvrzený a Termín dodání: Potvrzený, ve kterých jsou zobrazeny počty položek objednávek, které mají/nemají potvrzený termín dodání.

Polotovary

Seznam polotovarů

Rozkliknutím tlačítka pro pořízení nového záznamu je možné přidat nový polotovar jako kopii vybraného.

Portfolio

Vytvoření portfolia z výkresu

V okně je možné zvolit, zda má být pracovní postup k portfoliu vygenerován z pracovního postupu výkresu nebo z položek pořízených k výkresu (výdeje materiálů, polotovary, výkazy, kooperace).
Zároveň je možné určit, zda se má přesunout dokumentace od výkresu k portfoliu.


Pracovníci

Editace pracovníka

Na záložce Časová banka docházky byly doplněny sloupce Navýšeno a Proplaceno v sekcích Dovolená a Přesčasy.


U každého pracovníka je nyní možné využít modul Plánovač akcí.

Seznam pracovníků

Přidána možnost ihned otevřít okno Časová banka docházky pro vybraného pracovníka.

Převodky

Editace položky převodky

Upraveno ukládání položek převody do historie pohybu materiálu v případech, kdy je na převodce více položek obsahujících stejný materiál.

Příjemky

Editace položky příjemky

Při zadání příjmu materiálu jsou nabízeny pouze měrné jednotky daného materiálu (základní jednotka a alternativní jednotky určené pro příjem).

Opravena funkce tlačítka pro vyvolání seznamu polotovarů k vložení do příjemky. Nyní se nabízí pouze nedodané polotovary.

Editace příjemky

Opraveno načtení seznamu materiálů pomocí čárových kódů na záložce Načtení položek skenerem.

Sériová čísla

Editace sériového čísla

Přidán box Vlastnosti.

Seznam sériových čísel

Přidány sloupce Název výkresu, Pozice, Čárový kód a Vlastnosti.

Sklady

Editace skladu

Mezi volitelné typy skladu přidán Kambanový regál.

Šablony pracovních postupů

Detail šablony pracovního postupu

V seznamu jsou v kolonce Typ zobrazeny ikony modulu místo původního názvu, dále je sloupec Počet MJ přejmenované na Požadované množství a nově je přítomen i sloupec Množství v ZMJ, čímž je myšleno požadované množství, ale v základní měrné jednotce materiálu. Vše souvisí se zadáním údajů na záložce Alternativní MJ okna Editace materiálu.

Editace položky pracovního postupu

Dokumenty je nyní možné přiřadit i jednotlivým krokům šablony pracovního postupu nebo ke krokům pracovního postupu výkresu.

Při editaci položky týkající se materiálu je nyní možné zadat množství v povolené a požadované jednotce (viz záložka Altenativní MJ v okně Editace materiálu).


V boxu Činnost bylo odebráno pole Filtr a pole pro volbu činnosti bylo nastaveno tak, aby v něm šlo vyhledávat (automaticky doplněný text). Pod toto pole je pak alternativně umístěna volba pro Stroj, který má být na tuto činnost použit.

Upraveno stanovení Množství použitého materiálu. 

Nyní je možné stanovit množství a rozměr (resp. počet) v alternativní měrné jednotce materiálu. Pole byla uspořádána tak, aby zadání bylo přehlednější. Rovněž je možné určit, zda se jedná o relativní nebo absolutní množství.

Doplněn box Dělení. kde je možno nastavit pole Dělení 1, Dělení 2 a RAL.

Šablony sestav

Editace sestavy

Přidán box Složka a záložka Dokumenty pro možnost ukládání dokumentů k šabloně sestavy.

Seznam sestav

Opraveno mazání sestavy.

Opravena funkce generování nové zakázky z vybrané sestavy.

Přidáno tlačítko pro možnost zobrazení a otevření dokumentů k vybranému záznamu.

Výkazy

Editace výkazu práce

Opraveno automatické nastavení dokončeného statusu u výkresů, které nemají definovány v pracovním postupu činnosti ani kooperace.

Výkres - pracovní postup

Detail pracovního postupu výkresu

V seznamu jsou v kolonce Typ zobrazeny ikony modulu místo původního názvu, dále je sloupec Počet MJ přejmenovaný na Požadované množství a nově je přítomen i sloupec Množství v ZMJ, čímž je myšleno požadované množství, ale v základní měrné jednotce materiálu. Vše souvisí se zadáním údajů na záložce Alternativní MJ okna Editace materiálu.

Editace detailu pracovního postupu výkresu

Doplněn box Dělení. kde je možno nastavit pole Dělení 1, Dělení 2 a RAL.

Upraveno stanovení Množství použitého materiálu. 

Nyní je možné stanovit množství a rozměr (resp. počet) v alternativní měrné jednotce materiálu. Pole byla uspořádána tak, aby zadání bylo přehlednější. Rovněž je možné určit, zda se jedná o relativní nebo absolutní množství. 
Pro zadání počtu kusů si z výklopného seznamu měrných jednotek vyberte jednotku ks (zobrazuje se, i když není alternativní měrnou jednotkou materiálu), případně můžete množství kusů přenést pomocí tlačítka Nastavit x ks. Toto tlačítko vloží přesně tolik kusů, kolik jich je zadáno u výkresu k výrobě.

Na zobrazeném příkladu je požadováno na každý jeden výkres dvě tyče 151 mm dlouhé.

Při editaci položky týkající se materiálu je nyní možné zadat množství v povolené a požadované jednotce (viz záložka Alternativní MJ v okně Editace materiálu).


Nabídka činností pro výkres

Přidán sloupec Stroj, který zobrazuje předem určený stroj, na kterém má činnost probíhat.

Přiřazení šablony postupu

Pracovní postup je možné k výkresu (výkresům) přiřadit nejen ze šablon pracovních výkresů, ale i výběrem pracovního postupu výkresu z historie.


Seznam požadavků na materiály

Byly přidány funkce zobrazení seznamu výdejů konkrétního materiálu k danému výkresu Výdeje materiálu a funkce Ignorovat požadavek, která nastaví k danému požadavku příznak Dočasně ignorovat v pracovním postupu.

Požadavek je zobrazen jak v alternativní jednotce, tak i v jednotce základní.


Výkresy

Editace výkresu

Ve výklopném seznamu výběru portfolia nejsou zobrazeny položky přiřazené k jinému zákazníkovi (okno Editace portfolia, box Zákazník, pole Zákazník).

Opraven výběr portfolia z boxu Výběr z vlastního portfolia výrobků a přenos ceníkové ceny do PCV výkresu.

V boxu Neshoda je možné ručně korigovat množství převedené na z neshodového výkresu na původní výkres.


Hromadná detekce předchozí výroby

Opraveno zobrazení seznamu nedetekovaných výkresů zakázky. Opraveno zobrazení seznamu nabízených položek z historie (některé výkresy se zobrazovaly dvakrát).

Sestavy zakázky

V systému byla nastavena preventivní kontrola zacyklení vnoření sestav, podsestav a dílů sestavy.

Seznam výkresů

Přidán sloupec Čárový kód zákazník.

Vložení portfolia do zakázky

Ve výklopném seznamu portfolia nejsou zobrazeny položky přiřazené k jinému zákazníkovi (okno Editace portfolia, box Zákazník, pole Zákazník).

Okno upraveno tak, aby šlo v seznamu portfolia vyhledávat. Tlačítko OK bylo přejmenováno na Vložit a zavřít a bylo přidáno nové tlačítko Vložit a další, které má tu funkci, že vloží vybrané portfolio do zakázky, ale nezavře okno a uživatel má možnost vybrat další ze seznamu.

Zakázky

Editace zakázky

Opraveno nesmazání informace o svázané nabídce v poli Číslo nabídky, která byla vytvořena reverzním způsobem z hotové zakázky.

Hromadné zadání cen zakázky

Do titulku sekce Ekonomika vybraného výkresu byly přidány volby Automaticky načítat data a Načíst data. Pomocí těchto voleb lze vypnout automatické načítání ekonomiky při přechodu mezi záznamy jednotlivých výkresů a data případně načíst ručně. Volba slouží pro rychlejší práci s obsáhlejšími zakázkami.

Sledovací list zakázky

Pro otevření okna sledovacího listu je možné označit i více zakázek najednou (v okně Seznam zakázek), je tedy možné sledovat libovolné kombinace zakázek, jejich průběh a zbývající časy - ty jsou nově zobrazeny na záložce Zbývající časy

Na záložce zbývajících časů jsou vidět nejen zbývající časy jednotlivých činností na každém výkresu zakázky, ale v pravé části jsou zobrazeny i součty zbývajících časů dle činností:


Sběr dat

(obecný)

Pokud je v Nastavení Sběru dat povoleno, je možné v přehledu vlastních výkazů (tlačítko Moje pracovní výkazy) měnit délku a množství výkazu zpětně:


V oknech VÝKAZ PRÁCE, ZAČÍT výkaz práce a UKONČIT výkaz práce je ve spodní liště doplněno modré tlačítko pro Tisk štítku výkresu, k němuž se zadávaný výkaz vztahuje. Zobrazení tohoto tlačítka je podmíněno povolením v okně Nastavení Sběru dat.

Opraveno nabízení množství jednotek k expedici.

V okně VÝKAZ PRÁCE bylo opraveno načtení činnosti pracovního postupu čárovým kódem v případech, kdy se jednalo o opakovanou činnost v rámci jednoho postupu.

Upravena možnost výběru z více kooperací výkresu v okně Odeslání na kooperaci. Nově se výběr kooperace a/nebo zadání jiného množství potvrzuje zeleným tlačítkem Potvrdit.


Opraveno automatické nastavení statusu Dokončeno u výkresů, kde je v rámci pracovního postupu zadán alespoň jeden požadavek na materiál nebo polotovar, ale není v něm definována žádná činnost ani kooperace.

Do oken pro začátek výkazu práce nebo zadání výkazu práce jen při ukončení činnosti a do okna údržby strojů byla přidána možnost rychlého zobrazení a otevření dokumentace k zadaným údajům, případně je hlídána nutnost potvrdit přečtení (seznámení se) s požadovanými dokumenty.

Tlačítka nabídky byla lehce přeorganizována, aby jejich rozložení dávalo více smysl.

Pod tlačítkem Moje fronta práce a Začít výkaz práce systém nyní upozorňuje na stejné výkresy (portfolio) a činnost, které jsou taktéž přítomny ve frontě práce: